Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Belang van het kind op de vlucht

Het ‘belang van het kind’ en ‘het recht van het kind om gehoord te worden’ wordt steviger verankerd in de Vreemdelingen- en de Opvangwet. Toch blijven er vragen over de opvang van mensen op de vlucht.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Stemrecht op 16 jaar?

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad voor stemrecht op 16 jaar. Het participatierecht van jongeren staat centraal in ons advies.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.