Heb je recht op onderwijs als kind op de vlucht?

De Belgische Grondwet verankert het recht op onderwijs voor elk kind in België. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht. Een inschrijving kan niet geweigerd worden gewoon omdat het verblijfsstatuut van de kandidaat-leerling of zijn ouders niet in orde is. 

Als basisregel start voor elke leerling die hier feitelijk verblijft de leerplicht op 1 september van het jaar waarin hij of zij 5 wordt. Ze eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar waarin de leerling 18 wordt. Voor begeleide minderjarigen geldt een uitzondering in tijd. Zij krijgen 60 dagen uitstel na hun inschrijving in het vreemdelingen-, wacht- of bevolkingsregister van de gemeente waar ze verblijven. Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen zonder wettig verblijf geldt de leerplicht vanaf de eerste dag. 

Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers, OKAN

Er zijn Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in België en te weinig Nederlands kennen. In dat onthaalonderwijs leren ze zo snel mogelijk Nederlands. 

In het basisonderwijs zijn er 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De school heeft een grote autonomie in hoe ze dat organiseert. Zo kan ze kinderen opnemen in een bestaande klas of een aparte klas voor de nieuwkomers maken. Vanaf een bepaald aantal leerlingen krijgt de school extra geld. In het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar lessen Nederlands. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. 

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen voldoen aan deze voorwaarden:

  • Ze moeten nieuwkomer zijn (max. 1 jaar ononderbroken in België).
  • Ze moeten op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 jaar zijn.
  • Nederlands is niet hun thuistaal of moedertaal.
  • Ze spreken of begrijpen te weinig Nederlands om de lessen goed te kunnen volgen.
  • Ze mogen hoogstens 9 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school. 

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden afwijken van de eerste, tweede en vijfde toelatingsvoorwaarde. Neem voor meer informatie contact op met de school.

Meer weten?