Mag een school weigeren om een leerling in te schrijven?

Een school kan niet zomaar weigeren om een leerling in te schrijven. De toelatingsvoorwaarden en redenen om een leerling te weigeren liggen namelijk wettelijk vast. Scholen mogen geen eigen extra toelatingsvoorwaarden opleggen. 

Wat als er geen plaats meer is?

‘Geen vrije plaats meer’ is een wettige reden om een leerling te weigeren. Dan moet de school de leerling op de wachtlijst zetten en de ouders een weigeringsattest meegeven (een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’). Als er voor de start of in de loop van het schooljaar plaatsen vrijkomen of bijkomen, moet de volgorde van die wachtlijst een tijdlang gerespecteerd worden. 

Ook kinderen met een handicap hebben recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs, maar daar zijn aparte regels voor. 

Ben je het niet eens met een weigering tot inschrijving door een school? 

  • Vraag het LOP (lokaal overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) om te bemiddelen. Is er geen LOP in de gemeente van de school? Ga dan naar de provinciale bemiddelingscel. Die bemiddeling moet gebeuren binnen 10 dagen na de weigering. Wacht dus niet te lang om ze aan te vragen.
  • Helpt dat niet? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Die moet de klacht behandelen binnen 30 dagen na de weigering of na bemiddeling door het LOP. Wacht dus niet te lang.

Meer weten?

Informatie over het inschrijvingsrecht in Vlaanderen of in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Beperkt het online aanmelden de vrije keuze van ouders en leerlingen?

Op sommige plaatsen hebben veel ouders of leerlingen dezelfde voorkeur voor een of enkele scholen. Daardoor lopen sommige scholen snel vol. 

  • Dan biedt een onlinesysteem om aan te melden de beste kansen om de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen
  • Kamperen voor de schoolpoort levert minder gelijke kansen op: niet alle ouders kunnen zomaar enkele dagen van hun werk vrij nemen om in de rij te gaan staan. 
  • Hoe het aanmeldsysteem de vrije plaatsen toewijst, moet natuurlijk eerlijk en helder gebeuren. En zonder onnodige beperkingen, zoals maximaal 3 scholen aanvinken. 

In sommige gemeenten of regio’s zijn er te weinig plaatsen in alle scholen samen of lopen sommige richtingen snel vol. Het is de taak van het gemeentebestuur om samen met de schoolbesturen in de gemeente of ruimere regio te zorgen voor genoeg plaatsen. En om na te gaan waar en voor welke onderwijsniveaus en -vormen er meer plaatsen nodig zijn. Het is aan de Vlaamse overheid om dat financieel mee mogelijk te maken en om die monitoring van vraag en aanbod te ondersteunen.

Wat zegt het kinderrechtenverdrag?

  • Artikel 28 zegt dat kinderen recht hebben op onderwijs en gelijke onderwijskansen. Kinderen en ouders moeten ook toegang krijgen tot informatie over onderwijs- en beroepskeuzes. 
  • In het Verdrag staan geen regels over de schoolkeuze. Daar is de overheid vrij in.

Wat zegt de wet?

De regels van het inschrijvingsrecht staan in: