Wat kan je doen als een sportclub je niet correct behandelt?

Als een kind of jongere niet correct behandeld wordt door zijn of haar sportclub, is het niet altijd eenvoudig om daar ook over te praten. Toch is er altijd iemand die luistert en verder helpt. 

 • Vraag eerst een gesprek met de coach of trainer, de ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur of de jeugdcoördinator. Die contactinformatie staat op de website van de club. 
 • Schrikt dat af of helpt het niet? Kijk dan of de club al een vertrouwenspersoon of aanspreekpersoon integriteit (club-API) heeft. Die luistert naar de vraag en behandelt de melding in alle vertrouwen. De vertrouwenspersoon heeft geen beroepsgeheim (zoals een dokter), maar moet wel vertrouwelijk omgaan met de informatie.
 • Loopt dat moeilijk? Dan is er nog de federatie-API. Elke erkende Vlaamse Sportfederatie heeft er zo eentje. Die luistert, verwijst door en geeft advies over mogelijke vervolgstappen. 
 • Nog altijd niet het juiste aanspreekpunt gevonden? Ga dan naar het Centrum Ethiek in de Sport (ICES).
 • Wie iets zag of meemaakte in de sportclub en niet weet wat ermee te doen, kan terecht bij ICES. Zij hebben een lijst van organisaties die kunnen helpen bij vragen, vermoedens en vaststellingen of onthullingen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Alle informatie voor clubs en federaties om pesten aan te pakken staat op de website van Alles over pesten

Als deze mensen of organisaties niet genoeg helpen, is er altijd nog het Kinderrechtencommissariaat. Wij luisteren en reiken kapstokken aan op basis van de Panathlonverklaring en van gedrags- en ethische codes van de federaties en clubs zelf. We informeren over interne klachtenprocedures, brengen kinderen en ouders in contact met de federatie en volgen op. Soms nemen we ook een bemiddelende rol op en gaan we mee als vertrouwenspersoon. 

Ook jeugdbewegingen hebben aanspreekpersonen integriteit - API’s.

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag? 

 • Artikel 31 (recht op vrije tijd, spel en recreatie) zegt dat kinderen recht hebben op vrije tijd, spelen en sporten. Dat is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
 • Een belangrijk aspect bij sporten is het recht op bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren. Dat staat indirect in:
  • Artikel 19: bescherming tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing
  • Artikel 24: elk kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorg 

Wat zegt de wet? 

 • De aandacht voor de bescherming van integriteit is zo belangrijk dat die in de Grondwet staat. Artikel 22bis zegt dat elk kind recht heeft op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. 
 • Het decreet ethisch sporten doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond, ethisch en integer sporten, om zo bij te dragen aan kwalitatieve sportbeoefening. De sport én de sporter staan centraal. Gezond en ethisch sporten maakt daarom integraal deel uit van alle initiatieven voor sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid. Het belang en de bescherming van het kind en de jongere staan voorop. Elke sportfederatie heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de ontwikkeling van een sportklimaat dat rekening houdt met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de minderjarige sporter.

Meer weten?

Advies van het Kinderrechtencommissariaat over grensoverschrijdend gedrag in de sport 

Panathlonverklaring

Heel wat clubs, sportfederaties en trainers ondertekenden de Panathlonverklaring. Dat is een ethische code over ethiek in de jeugdsport, met de basisprincipes voor de rechten van het kind in de sport. De verklaring vertrekt van het idee dat alle kinderen recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. Wie ze ondertekent, verbindt zich ertoe om heldere gedragsregels vast te leggen, om zo te streven naar positieve waarden in de jeugdsport. De verklaring zegt dat alle kinderen het recht hebben om: 

 • Sport te beoefenen
 • Zich te amuseren en te spelen 
 • In een gezonde omgeving te leven 
 • Waardig behandeld te worden 
 • Getraind en begeleid te worden door bekwame mensen 
 • Mee te trainen op een manier die aangepast is aan hun leeftijd, ritme en mogelijkheden 
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen 
 • Te rusten 
 • De kans te krijgen om kampioen te worden of het niet te worden 

Meer op panathlonvlaanderen.be