Wat kan je doen als je een probleem hebt met een contract of een transfer in je sportclub?

Om lid te worden van een sportclub moet een minderjarige een contract afsluiten. Zijn of haar wettige vertegenwoordiger, meestal de ouders, moet dat contract mee ondertekenen. Het contract regelt de modaliteiten om te kunnen overstappen naar een andere club. Maar minderjarigen en ouders vinden soms dat het recht om zelf te kiezen waar en hoe ze hun vrije tijd doorbrengen botst met de reglementen van de sportfederatie of de sportbond.

Het Kinderrechtencommissariaat luistert naar vragen en reikt kapstokken aan op basis van het Kinderrechtenverdrag en de reglementen van de sportfederatie. We informeren ook over mogelijke oplossingen of interne klachtenprocedures. Daarnaast brengen we kinderen en ouders in contact met de federatie en volgen we op. Soms nemen we daarbij ook een bemiddelende rol op.

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag? 

  • Artikel 31 geeft alle kinderen recht op vrije tijd, spelen en sporten. Spelen en sporten zijn namelijk heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarom moeten alle kinderen er ook de tijd en ruimte voor krijgen. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind daarin gelijke kansen heeft.
  • Artikel 15 geeft kinderen het recht op vrijheid van vereniging. Kinderen hebben het recht om aan te sluiten bij een vereniging naar keuze. Dat houdt ook het recht om vrij van vereniging te kunnen veranderen in.

Wat zegt de wet?

In het decreet van 24 juli 1996 over het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar staan regelingen over de vrijheid van de sportbeoefenaars en de informatieverplichtingen tegenover de sportbeoefenaar (over reglementen, vrijheid, discipline en verzekeringen).

De jaarlijkse vrijheidsregeling van de jonge sporter:

  • De niet-professionele sportbeoefenaar (of de liefhebber, amateur) heeft het recht de lidmaatschapsovereenkomst tussen hem en zijn sportvereniging elk jaar stop te zetten tussen 1 en 30 juni (art.3§1).
  • De niet-professionele sporter heeft dan het volste recht om vrij van sportvereniging te veranderen en aan te sluiten bij een nieuwe club. De sportverenigingen moeten de vrije keuze van aansluiting bij de nieuwe sportvereniging eerbiedigen.
  • Elke vergoeding naar aanleiding van een overgang naar een andere club is verboden (art.3§2): opleidingsvergoedingen, transfersommen of welke betaling ook, gebonden aan de individuele aansluiting of opzegging van een niet-professionele sportbeoefenaar bij een sportvereniging.