Interministeriële Conferentie corona-steunplan voor jongeren

Advies

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het voorstel van resolutie (Sophie Rohonyi, François De Smet) betreffende de instelling van een Interministeriële Conferentie Jeugd, belast met de uitwerking van een steunplan voor de door de COVID-19-crisis getroffen jongeren (DOC 55 1810/1).

De voorzitter van de commissie vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over de resolutie.

We lazen de resolutie vanuit kinder­rechtenperspectief. We ondersteunen deze en formuleren de volgende bevindingen en aanbeve­lingen:

  • Kinderrechten en het mentale welzijn van kinderen en jongeren stonden ontzettend onder druk tijdens de pandemie en hun rechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
  • Het perspectief van kinderen en jongeren en hun belangen moeten in de toekomst ook een plaats krijgen in de advies- en beslissingsorganen tijdens een eventuele pandemie.
  • De wachtlijsten in de jeugdhulp en in de geestelijke gezondheidszorg moeten dringend structureel aangepakt worden. De brug tussen jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg moet versterkt worden.
  • Er is nood aan een betere monitoring van het welzijn van minderjarigen. Een versterkte inzet op verschillende terreinen en over verschillende beleidsdomeinen heen is nodig om tegemoet te komen aan de noden van jongeren.

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de leden van Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de bevoegde ministers en de Vlaamse volksvertegenwoordigers.      

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.