Kinderen en diabetes

Knelpuntnota

De laatste 20 jaar wordt er een toename vastgesteld van het aantal kinderen en jongeren onder de 15 jaar bij wie de diagnose van diabetes mellitus (type 1) wordt gesteld. Steeds meer onderwijzend personeel weigert in het basisonderwijs elke vorm van medische handeling of interventie bij leerlingen met diabetes. Navraag bij zowel het departement onderwijs, cel CLB als bij het VVKSO leert dat de meeste scholen geadviseerd krijgen elke medische interventie en/of behandeling te weigeren.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt de commissieleden via een discussienota een drietal scenario’s, al dan niet gecombineerd, in overweging te nemen:

  1. Om zo de rechten van de minderjarigen te waarborgen;
  2. het aanpassen van de wetgeving;
  3. het voorzien van personeel die de medische handeling kan uitvoeren en het zorgen voor vorming, informatie en ondersteuning.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.