Meer van op afstand leren of digisprong naar meer onderwijskwaliteit?

Advies

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed dat de structurele inbedding beoogt van interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs.

Uit wetenschappelijk onderzoek leren we dat hybride onderwijs met een combinatie van contactonderwijs en online leren voor de leerlingen een meerwaarde kan bieden die leidt tot betere leeruitkomsten en motivatie. Het uitgangs­punt moet volgens ons wel zijn dat hybride onderwijs in beginsel op school plaatsvindt.

Tijdens de schooluren de online component deels als afstandsonderwijs aanbieden, is een bijkomende mogelijkheid. Dat moet dan wel over de leerjaren heen geleidelijk aan opgebouwd worden. Die online component op school volgen moet ook steeds mogelijk zijn.

Ook de toepassing voor individuele leerlingen dient op een solide basis van hybride onderwijs op school te berusten, behalve als de school ze op vraag van de leerling inzet. Goede afspraken tussen school, leerlingen en ouders op basis van inspraak en regelmatige evaluatie zijn onontbeerlijk.

We vragen ook een duidelijke klachtenprocedure waar de Commissie Leerlingenrechten ook een plaats in krijgt.

Bezorgd aan

We bezorgden dit standpunt op 20 oktober 2022 aan de volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.