Mondmaskerplicht in lagere school graag zo kort mogelijk

Standpunt

Op 18 maart 2021 deelde de minister van Onderwijs, na overleg met onderwijsverstrekkers en vakbonden, mee dat ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs minstens de laatste twee weken voor de Paasvakantie op school een mondmasker zullen moeten dragen.

In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Sinds 25 januari 2021 voorzagen de richtlijnen al dat vijfde- en zesdeklassers van de lagere school veertien dagen lang in de hele school – in de klas en op de speelplaats – een mondmasker moesten dragen van zodra een medeleerling of leraar van hun leerjaar besmet was en in isolatie of quarantaine moest. Het CLB kon ook in andere gevallen voorstellen om vijfde- en zesdeklassers een mondmasker te laten dragen. Die voorzorgsmaatregel wordt nu dus, uitgebreid naar alle vijfde en zesde leerjaren in het basisonderwijs, ook al is daar nog bij niemand een besmetting vastgesteld. 

De reden voor die nieuwe verplichting is dat de besmettingscijfers terug heel snel de hoogte in gaan. Er werd de voorbije week vooral in het lager onderwijs een opmerkelijke stijging genoteerd van het aantal corona-uitbraken, waardoor steeds meer klassen of zelfs scholen in quarantaine moesten. In het secundair onderwijs was er een minder hoge stijging. Daar geldt voor de leerlingen al langer een mondmaskerplicht op school.

Op 11 januari 2021 vroegen we samen met de Vlaamse Jeugdraad om min 12-jarigen op school en in de publieke ruimte vrij te laten bewegen zonder verplicht mondmasker. Intussen is de mondmaskerplicht dus toch een realiteit geworden in de lagere school.

Het Kinderrechtencommissariaat vreest dat de kans bestaat dat de veralgemeende mondmaskerplicht in de lagere school weleens een langer geldende regel zou kunnen worden als de cijfers blijven stijgen. We zijn bezorgd over de impact ervan op het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. We vragen uitdrukkelijk om de mondmaskerplicht die nu wordt opgelegd in het lager onderwijs terug af te schaffen zodra het mogelijk is. In de tussentijd vragen we aan scholen een empathische benadering bij het toepassen ervan. We vragen het beleid om openingen te creëren voor kinderen om af en toe het mondmasker af te zetten op school als ze onderling afstand kunnen houden, zoals in de secundaire scholen.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.