Visienota Digisprong: naar meer kansen voor elk kind

Standpunt

Op 22 december 2020 bezorgde Vlaams minister voor Onderwijs Weyts het Vlaams Parlement de visienota ‘Digisprong’. Die nota schetst duidelijk de noodzaak aan een digitale sprong voorwaarts in het Vlaamse onderwijs. Dat is ook vanuit het recht op onderwijs belangrijk. In dat verband appreciëren we de aandacht die de nota besteedt aan gelijke kansen en e-inclusie, en aan verschillen tussen leernoden bij leerlingen.

Ook de aandacht voor cyberveiligheid en cyberpesten waarderen we.

De nota gaat terecht heel breed. Voor de verdere uitwerking en opvolging lijkt het ons wel aangewezen om een helder onderscheid te maken tussen de uitbouw van:

 • digitale onderwijs- en leeractiviteiten (of digitale componenten daarvan),
 • data-ondersteund schoolbeleid (voor onder meer interne kwaliteitszorg door scholen),
 • data-ondersteund onderwijsbeleid op Vlaams niveau en
 • verdere digitalisering in de administratieve ondersteuning van scholen.
   

Wat het eerste betreft, vragen wij om bij de uitwerking van het plan specifiek aandacht te besteden aan:

 • het vermijden van financiële drempels die kunnen ontstaan wanneer scholen ouders een financiële waarborg vragen voor het gebruik van ICT-materiaal door leerlingen,
 • hoe scholen basis- en secundair onderwijs kunnen helpen wanneer ouders van leerlingen digitaal ongeletterd zijn en hun kinderen daardoor minder goed kunnen ondersteunen bij digitale huistaken en digitaal afstandsonderwijs,
 • ‘motiveren van’ en ‘interactie met leerlingen’ als aspecten van het referentiekader kwaliteitsvol digitaal onderwijs,
 • de rol van flexibele leerwegen bij de volle benutting van de differentiatiemogelijkheden die digitaal onderwijs biedt,
 • de ontwikkeling van een ‘inclusie-toets’ die checkt of de digitale leermiddelen en activiteiten geen leerlingen met beperkingen uitsluiten en daartoe waar nodig voorzien in redelijke aanpassingen.


Tenslotte vragen we om de rol van ontwikkelaars en educatieve uitgeverijen verder uit te klaren. We vragen om in de ethische code die de minister met hen en met de onderwijsverstrekkers wil afsluiten de nodige aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy van de leerlingen.

Bezorgd

We bezorgden dit standpunt op 2 februari 2021 aan de leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.