Ondersteun PVF met stevige kinderrechtenfundamenten

Advies

Vlaanderen wenst van start te gaan met persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen met een beperking. Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap’ moet de uitwerking daarvan in goede banen leiden.

Op eigen initiatief geeft het Kinderrechtencommissariaat advies bij het besluit.

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter de ambities van het besluit. Ze stroken met artikel 23 van het Kinderrechtenverdrag, dat het recht op bijzondere zorg voor kinderen met een beperking garandeert. Ze geven gehoor aan de slotbeschouwing van het VN-Kinderrechtencomité aan België op 1 februari 2019.

Het Kinderrechtencommissariaat gelooft in de persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen als er stevige kinderrechtenfundamenten aan gekoppeld worden.

De PVF voor minderjarigen kan de participatieambities van Vlaanderen voor kinderen met een beperking en hun ouders versterken als er extra garanties ingebouwd worden voor kinderen met een beperking en hun gezin.

  • Plaats het recht op bijzondere zorg van kinderen met een beperking centraal en zorg voor genoeg overheidsmiddelen.
  • Zorg dat de PVF inspeelt op de ontwikkeling van kinderen en flexibel tegemoetkomt aan veranderingen en dus mee kan evolueren.
  • Bepaal een tijdslimiet voor de opmaak van een ondersteuningsplan en de objectivering ervan door een MDT.
  • Zet in op aangepaste participatiemethodieken zodat  kinderen met een beperking effectief kunnen participeren aan de opmaak van hun ondersteuningsplan.
  • Hou rekening met de verschillen in slag- en draagkracht van de kinderen en hun gezinnen. Voorzie daarom gratis bijstand voor elk kind met een beperking en zijn gezin die hen ondersteunt in hun zoektocht en streven naar genot van hun rechten.
  • Ken het budget automatisch toe aan elk kind met een beperking dat zorg en ondersteuning nodig heeft.
  • Zorg voor continuïteit in de zorg als kinderen met een beperking meerderjarig worden.
     

Het is belangrijk dat Vlaanderen vanaf de start van PVF voor minderjarigen de vinger aan de pols houdt en klachten van ouders of anderen die voor het kind zorgen capteert, regelmatig evalueert en bijstuurt  als nodig.

Het prioriteren van kinderen met een behoefte aan zorg en ondersteuning, staat op gespannen voet met het recht op bijzondere zorg van kinderen met een beperking in het Kinderrechtenverdrag.

Verder dringen we erop aan dat Vlaanderen het recht op participatie breed blijft invullen zodat kinderen met een beperking volop aan de samenleving kunnen deelnemen. Participatie is meer dan het aankopen van zorg op een (vrije) markt van zorgverleners.

Maak tegelijk werk de wachtlijsten waar kinderen met een beperking en hun gezin nu al op botsen.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 7 mei 2019 aan de minister van Welzijn.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.