Schulden treffen kinderen

Advies

Op 30 januari 2022 werd aan het Kinderrechtencommissariaat door de Kamercommissie voor Justitie een schriftelijk advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen.

Met betrekking tot dit specifieke wetsvoorstel hebben wij volgende bemerkingen:

  • Het is positief dat het leefgeld beter afgestemd wordt op de reële situatie van de schuldenaar en zijn gezin. Referentiebudgetten die berekend worden op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn daarbij inderdaad een beter startpunt dan de huidige leefgeldbedragen. Maar er blijft ook voldoende flexibiliteit nodig om het leefgeld af te stemmen op de specifieke situatie van het gezin, rekening houdend met al dan niet inwonende minderjarige kinderen en hun specifieke behoeften.
  • Het voorstel om de duurtijd van de collectieve schuldenregeling te verkorten waarderen wij positief. De duurtijd vormt momenteel een drempel voor gezinnen om van de collectieve schuldenregeling gebruik te maken.
  • Maar, we willen er wel op wijzen dat mensen vaak (veel) minder inkomsten hebben dan de beoogde referentiebudgetten. Ook mensen die geen schulden hebben. Dit wetsvoorstel kan dus volgens ons niet los gezien worden van het verhogen van de huidige vervangings- en minimuminkomens tot minstens deze referentiebedragen.

We maken ook graag van dit advies gebruik om een eerder voorstel van het Kinderrechtencommissariaat opnieuw onder de aandacht te brengen:

  • Wij vragen dat er in de procedure van de collectieve schuldregeling voor kinderen concrete garanties zijn rond hun recht op een menswaardig bestaan en ontwikkeling. Concreet zou dit gerealiseerd kunnen worden door een verplichting van de schuldbemiddelaar om in het ontwerp van aanzuiveringsregeling een rubriek betreffende de minderjarige kinderen op te nemen en hiervoor ook een kader te ontwikkelen. Dit zou vervolgens ook moeten opgenomen worden in een verplichte opleiding voor schuldbemiddelaars.

Daarnaast herhalen wij een aantal aanbevelingen van armoedeorganisaties en steunpunten, omdat zij ook positieve effecten hebben op de situatie van de minderjarige kinderen binnen gezinnen in collectieve schuldbemiddeling.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 3 maart 2023 aan de leden van de commissie voor Justitie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Sarah

Sarah Meys

Beleidsadviseur Kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, milieu, gezondheid, cultuur

Recente adviezen

Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.