Suggesties voor terechte Vlaamse ambities voor pleegzorg

Advies

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vroeg advies aan het Kinderrechtencommissariaat over de 'Conceptnota over de organisatie van pleegzorg' én over de ‘Evaluatie van de toepassing van het decreet en het besluit over de organisatie van pleegzorg’.

Het Kinderrechtencommissariaat moedigt de terechte ambities van Vlaanderen voor pleegzorg aan. Onderzoek en VN-aanbevelingen schuiven pleegzorg als eerste optie naar voren als thuisblijven vanuit het belang van het kind geen optie meer is. Anderzijds leggen onderzoek en klachten bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat ook problemen bloot die om overheidsaandacht vragen.

In dit advies geven we volgende suggesties mee:

 • We juichen de leeftijdsverhoging van 21 naar 25 jaar voor pleegzorg toe. Zeker in combinatie met ‘kamer met aandacht’ of andere opvangvormen opent het veel opties. We hopen dat de leeftijdsverhoging ook geldt voor niet-studerende jongeren of 18-jarige jongeren die in een jeugdhulpvoorziening verbleven maar die door hun meerderjarigheid de voorziening moeten verlaten.
 • We stellen vragen bij de herinvoering van de langdurige pleegplaatsing. We pleiten om de huidige regeling te behouden, mits enige bijsturing.
 • We missen expliciete aandacht voor netwerkpleegplaatsingen. Klachten bij de Klachtenlijn leggen een gebrek aan intensieve begeleiding bloot.
 • Onderzoek en klachten bij de Klachtenlijn illustreren dat pleegkinderen, pleegzorgers en ouders nood hebben aan meer informatie. Pleegkinderen worstelen met een gebrek aan, vaak gevoelige, informatie. We vragen aan de overheid om een voorzichtig en doordacht informatiebeleid te ontwikkelen bij plaatsing.
 • Het recht op participatie van alle betrokkenen blijft een pijnpunt. De overheid weet dat en zet in op meer participatie op individueel niveau. We vragen om ontmoetingsmogelijkheden tussen lotgenoten sterker uit te bouwen. Pleegkinderen schuiven dit heel uitdrukkelijk expliciet naar voren.
 • We steunen de plannen van de overheid om crisispleegzorg extra te ondersteunen. Vorig jaar melden meer dan 9000 jongeren zich bij de crisismeldpunten.
 • Vlaanderen zal meer werk maken van cijfermateriaal over het pleegzorgbeleid. We vragen om ook in te zetten op cijfermateriaal vanuit het perspectief van pleegkinderen.
 • Een pleegzorgplaatsing zet het contact met broers, zussen en grootouders onder druk. Pleegkinderen missen deze contacten. In de conceptnota en het evaluatierapport missen we aandacht voor dit gemis.
 • De overheid zal de samenwerking tussen diensten voor complexe dossiers structureel uitbouwen. We vragen samenwerkingsverbanden met garanties. Klachten bij de Klachtenlijn illustreren dat de continuïteit in de hulpverlening soms in het gedrang komt als de samenwerking op teveel drempels botst.
 • We zijn vragende partij naar flexibelere schakelmogelijkheden tussen perspectiefbiedende en perspectiefzoekende pleegzorg.
 • De nood aan pleegzorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen blijft hoog. We staan achter de plannen van de overheid om cultuurpleegzorg aan te moedigen.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 23 november 2017 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Code zwart voor mentaal welzijn

Maak mentaal welzijn voor jongeren een beleidsprioriteit. We hebben het kookpunt bereikt, horen we van jongeren, ouders, huisartsen, CLB’s, therapeuten, scholen, psychiaters en betrokken burgers.  
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.