Versoepel mondmaskerplicht voor jonge kinderen

Standpunt

We hebben vanuit het Kinderrechtencommissariaat altijd gepleit om terughoudend te zijn met de mondmaskerplicht voor jonge kinderen; en daarmee bedoelen we kinderen van 6 tot 12 jaar. Vandaar dat we steeds gesteld hebben dat de mondmaskerplicht voor kinderen enkel kan opgelegd worden als er echt geen andere mogelijkheid is, op de piekmomenten van de verschillende coronagolven, om een aantal basisrechten maximaal te waarborgen, zoals recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en het recht op vrije tijd. We hebben tegelijkertijd steeds gevraagd daar kritisch naar te blijven kijken en het niet toe te passen als een algemene voorzorgsmaatregel.

We vragen om wetenschappelijk onderzoek te voeren over effecten van het mondmasker op psychologisch en pedagogisch vlak, in het bijzonder over de mogelijke neveneffecten ervan op het welzijn van kinderen, op hun leerontwikkeling en op de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

Kinderen en jongeren zijn geen volwassenen. Ze hebben andere noden en zijn in volle ontwikkeling. Stel ze dan ook niet gelijk aan volwassenen. 

Het belang van kinderen en jongeren bij beslissingen die hen betreffen moet steeds de eerste overweging zijn zoals het Kinderrechtenverdrag ook naar voor schuift. Het is de taak van de overheid om bij beslissingen nadelige effecten voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken.  

Onze vraag is dan ook om te bekijken of de algemene mondmaskerplicht voor jonge kinderen momenteel nog proportioneel en redelijk is. En meer specifiek vragen we om de mondmaskerplicht op school nu als eerste te versoepelen. 

Ook voor jongeren ouder dan twaalf jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag lang te dragen, op het openbaar vervoer, in de klas, in de winkel, … Ook voor hen vinden we het nodig om enkel een mondmasker op te leggen indien de situatie dit vereist en dit af te schaffen zodra het kan.

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.