Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 onder de kinderrechtenloep

Advies

Op 15 oktober 2020 wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 voorgesteld en besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies bij het VAPA.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt:

  • Zet nog sterker in op samenwerking om tot geïntegreerd beleid te komen.
  • Ondersteun de lokale besturen in het voeren van een lokaal sociaal beleid en waak over de gelijke behandeling van elke burger.
  • Benut het groeipakket als hét Vlaams beleidsinstrument tegen kinderarmoede.
  • Ga voor maximale onderwijskansen voor álle kinderen.
  • Zorg dat baby’s en peuters die opgroeien in kwetsbare gezinnen ook toegang hebben tot kwaliteitsvolle kinderopvang.
  • Garandeer betaalbaar wonen want het is cruciaal voor een structurele aanpak van armoede.
  • Verzeker aandacht voor bijzonder kwetsbare groepen in het armoedebeleid.
  • Trek lessen uit de coronaperiode en de taskforce kwetsbare gezinnen.
  • Monitor en evalueer het armoedebeleid.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 14 oktober 2020 aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Schulden treffen kinderen

Op 30 januari 2022 werd aan het Kinderrechtencommissariaat door de Kamercommissie voor Justitie een schriftelijk advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen. …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.