Ontwerp Inschrijvingsdecreet 2021

In de Commissie voor Onderwijs liggen drie ontwerpen van decreet over het inschrijvingsrecht voor die de Vlaamse regering op 3 december 2021 goedkeurde. Op 23 september 2021 formuleerden we op eigen initiatief al een advies over de drie voorontwerpen van decreet van 16 juli 2021. Nu de definitieve ontwerpen ingediend zijn, vulden we dat advies aan met een tweede advies, waarin we vooral ingaan op afschaffing van de dubbele contingentering.

We zien in de ontwerpen van decreet verschillende positieve aspecten die het inschrijvingsrecht zullen versterken.

Image
Foto van kinderen in klas

Twee elementen baren ons nog zorgen:

  • Ten eerste, het voornemen om lokale welzijns- en sociale organisaties in de lokale overlegplatformen (LOP’s) elk stemrecht te ontzeggen bij het maken van afspraken over een aanmeldprocedure en over voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen. Hiervoor vinden wij in de memories van toelichting geen enkele uitleg of motivatie. Deze partners vervullen een zeer belangrijke rol, onder meer in het begeleiden van kansarme, vaak digitaal ongeletterde ouders bij het digitaal aanmelden van hun kinderen.
  • Ten tweede, het totaal verbod dat nu voorligt op het gebruik van enige vorm van dubbele contingentering. De aangevoerde motivatie – dat zo’n verbod de vrije schoolkeuze van ouders zou versterken – berust op een foute aanname omtrent hoe de dubbele contingentering feitelijk werkt. Analyses op reële aanmeldgegevens tonen aan dat ze niet leidt tot extra beperking van de vrije schoolkeuze. En het voorliggende alternatief – de facultatieve voorrangsregeling voor ondervertegenwoordigde groepen voor maximaal 20% van de capaciteit – blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek nauwelijks bij te dragen aan het vermijden van segregatie, wat nochtans ook een van de doelstellingen van het inschrijvingsrecht is en vanuit kinderrechtenoogpunt een heel belangrijk streven is. We vragen daarom de ‘dubbele contingentering’ als een facultatief instrument in de regelgeving op te nemen en het lokale niveau hierin de keuze te laten, met de mogelijkheid om lokaal te bepalen op basis van welke indicatoren leerlingen onderscheiden worden. Dat zou beter overeenstemmen met het streven om het lokale niveau meer autonomie te geven en om van de buurtschool het kloppend hart van de lokale gemeenschap te maken, twee uitgangspunten waar in de memorie van toelichting herhaaldelijk naar verwezen wordt.

Nieuws

Geweld

KRC steunt de week tegen pesten

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de week tegen pesten. Elk kind heeft recht om veilig op te groeien en beschermd te worden tegen pesten. Het is super belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen en zichzelf kunnen zijn.
Lees meer Lees meer
Jeugdhulp
Jeugdrecht Politie Justitie

27 maart voorstelling jaarverslag CVTJ

Woensdag 27 maart 2024 stelt de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen (CVTJ) haar nieuw jaarverslag voor in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. We verwelkomen u graag vanaf 9.45 uur, starten om 10.30 uur en eindigen om 12 uur.
Lees meer Lees meer
Identiteit en diversiteit
Adoptie en afstamming
Gezin

Pauze voor interlandelijke adoptie meer dan nodig, maar voldoende?

De meldingen, klachten en signalen op het Kinderrechtencommissariaat en de rechten van kinderen die in het geding zijn, nopen ons tot een grote terughoudendheid en voorzichtigheid bij interlandelijke adoptie. Spreken over een toekomst voor interlandelijke adoptie, is te voorbarig. Er zijn nu vooral eerst gepaste en gedurfde beleidskeuzes nodig. Niet alleen voor toekomstige adoptiekinderen, de huidige generatie adoptiekinderen, maar ook voor volwassenen geadopteerden. Dat is de overheid aan hen verplicht. 
Lees meer Lees meer
Kinderrechtenbeleid
Gezin

Warmste week

‘Mijn wens is een zorgeloze jeugd voor elk kind, omringd door mensen die altijd, onvoorwaardelijk voor hen klaarstaan, steun bieden en hen opvangen als nodig.’ sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens tijdens #dewarmsteweek in Brugge.
Lees meer Lees meer