Kan je alleen gaan wonen als er thuis te veel problemen zijn?

Kinderen en jongeren wonen normaal gezien bij hun ouders. Tot 18 jaar hebben zij namelijk ouderlijk gezag over hun kind. Zonder toestemming van de ouders kunnen jongeren dus niet ergens anders gaan wonen. Zijn er te veel problemen thuis, waardoor jongeren er niet meer kunnen wonen? Dan is het belangrijk dat ze ondersteuning en hulp zoeken. 

Het JAC, het jongerenaanbod van het CAW of het CLB luisteren naar wat er gaande is en zoeken samen met de jongeren naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld begeleid zelfstandig wonen zijn. Dat kan vanaf 17 jaar. Maar ook dan is het akkoord van de ouders nodig. Jongeren kunnen niet zelf vragen om begeleid zelfstandig te wonen. Dat moet het JAC of het CLB doen. 

Soms is de leefsituatie te onveilig en moet er onmiddellijk ingegrepen worden. De politie, het JAC en het CLB kunnen het parket op de hoogte brengen, dat op zijn beurt een tussenkomst vraagt van de jeugdrechtbank. Een jeugdrechter kan beslissen, zonder akkoord van de ouders, dat kinderen en jongeren ergens anders moeten wonen dan thuis. Dan is er sprake van een jeugdhulpmaatregel in de gerechtelijke jeugdhulp. 

Wat zegt de wet?

Het ouderlijk gezag gaat over de persoon en de goederen van het kind. Het omvat de rechten en plichten van de juridische ouders. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft het in de artikelen 371-387ter en 203.

De belangrijkste bepalingen over de organisatie en werking van de Jeugdhulp staan in het decreet over de integrale Jeugdhulp

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

  • Artikel 5 erkent ouders als opvoedingsverantwoordelijken van het kind. Zij moeten het passend leiden en begeleiden naar de meerderjarigheid, rekening houdend met zijn groeiende capaciteiten.
  • Artikel 9 zegt dat het kind het recht heeft om met de ouders samen te leven, behalve als uitgewerkte procedures duidelijk maken dat dat niet in het belang van het kind is.

Wie kan je nog helpen?

  • Awel, de telefonische en onlinehulplijn voor kinderen en jongeren
  • JAC, het jongerenaanbod van het CAW
  • Het CLB van de school of de CLB-chat
  • WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies
  • Nupraatikerover, voor situaties van geweld of mishandeling