Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Advies

Het wetsvoorstel van 13 juni 2023 voorziet dat een ouder die verdacht wordt van de moord op de andere ouder, automatisch geschorst wordt van de uitoefening van het ouderlijk gezag, en dit voor een periode van 6 maanden. De jeugdrechter kan deze schorsing intrekken of verlengen.
De veroordeelde ouder kan door de jeugdrechter worden ontzet uit het ouderlijk gezag, hiertoe wordt een lid toegevoegd aan art. 32 jeugdbeschermingswet.

De Kamercommissie Justitie vroeg het Kinderrechtencommissariaat om advies.

Het Kinderrechtencommissariaat vindt het noodzakelijk om kinderen in bepaalde situaties te beschermen tegen de beslissingen die ouders over hen nemen, of net niet. We stellen op basis van de klachten op de klachtenlijn vast dat de huidige juridische mogelijkheden om een kind te beschermen wanneer een ouder nalaat zijn ouderlijk gezag (correct) uit te oefenen zeer beperkt zijn, en de procedure erg omslachtig. Daardoor kan de situatie van een kind - die tot aan zijn meerderjarigheid afhankelijk is van zijn wettelijke vertegenwoordiger- helemaal vast komen te zitten.

Het wetsvoorstel dat voorligt beperkt zich tot de zeer specifieke situatie waarbij de ene ouder de andere ouder heeft vermoord, of hiervan wordt verdacht. De indieners vinden de oplossing in de ontzetting uit het ouderlijk gezag.

Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat het voorstel om de uitoefening van het ouderlijk gezag van rechtswege te schorsen niet alleen in strijd is met het vermoeden van onschuld dat een mensenrecht is, maar ook geen rekening houdt met het belang van het kind. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag en art.22 bis van de Grondwet.
Bovendien is de voorgestelde uitbreiding van de ontzetting uit het ouderlijk gezag overbodig, omdat op basis van de huidige regelgeving een ouder die wordt veroordeeld voor de moord op de andere ouder uit het ouderlijk gezag kan worden ontzet.

Daarnaast vindt het Kinderrechtencommissariaat dat dit wetsvoorstel niet tegemoet komt aan de huidige noden van heel wat kinderen en jongeren in de hedendaagse maatschappelijke context. Kinderen van ouders die de facto uit beeld zijn, en onbereikbaar voor zowel de kinderen zelf als de hulpverlening, blijven in de kou staan. Er is geen mogelijkheid om voor deze kinderen een voogd aan te stellen die hun belangen behartigt, hen vertegenwoordigt en beschermt.

Daarom vraagt het Kinderrechtencommissariaat:

  • Keur dit wetsvoorstel niet goed.
  • Evalueer en hervorm de huidige voogdijregeling, zodat dit een oplossing biedt voor kinderen die niet kunnen rekenen op hun ouders. 

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de volksvertegenwoordigers van de Kamercommissie Justitie, de Vlaamse Volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.