Bescherming van ongeboren kinderen

Advies

Op 9 juni 2021 is er een hoorzitting in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over twee conceptnota’s over de bescherming van ongeboren kinderen, ingediend op 23 februari en 15 maart 2021.

Het Kinderrechtencommissariaat is verheugd dat er op het Vlaamse niveau initiatief wordt genomen, zodat nieuwe regelgeving tot stand kan komen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen.

Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat de kwetsbaarheid van ongeboren kinderen meer specifieke en aanklampende hulpverlening verlangt. Ook de huidige regelgeving schiet tekort om ongeboren kinderen genoeg te beschermen. De diverse nationale en internationale regelgeving biedt de wetgever de mogelijkheid om een wetgevend kader uit te werken waarin het ongeboren kind wordt beschermd, zonder dat aan het kind rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

Het Kinderrechtencommissariaat benadrukt dat de wetgeving die tot stand komt conform moet zijn aan de internationale principes, rechtsregels en rechtspraak voortvloeiend uit onder andere het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en ook de Belgische Grondwet.

Het recht van het kind om zijn ouders te kennen en door hen opgevoed te worden, en de positieve verplichting van de overheid tot eerbiediging van het privé- en gezinsleven zijn hierin cruciale principes.

Het Kinderrechtencommissariaat is ervan overtuigd dat de klemtoon eerst en vooral moet liggen op preventie en de uitbouw van een gepast hulpverleningsaanbod. Dit kan door:

  • wetenschappelijk onderzoek waarop een duurzaam preventiebeleid wordt geschoeid
  • de realisatie van een breed toegankelijk prenataal zorgpad en multidisciplinaire samenwerking
  • de versterking van het huidige hulpverleningsaanbod
  • de versterking van gezinnen zodat uithuisplaatsing overbodig wordt

Daarnaast moet ook de bestaande wetgeving worden aangepast.

Zo kan het personele toepassingsgebied van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp worden uitgebreid naar ongeboren kinderen waarin ook de brug naar gedwongen hulpverlening wordt gemaakt.

Het Kinderrechtencommissariaat vindt een beslissing tot plaatsing voor de geboorte van een kind niet opportuun, nu dit niet conform de internationale regels kan zijn.

De gedwongen opname van zwangere vrouwen ter bescherming van hun ongeboren kind en dit in zeer uitzonderlijke en specifieke situaties waarbij in de vrijwilligheid alles al geprobeerd werd moet bespreekbaar zijn. Maar het werkveld waar de gedwongen opnames nu worden uitgevoerd is volgens ons absoluut niet uitgerust voor deze specifieke groep van zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek. Doelstelling moet hier de begeleiding van de zwangere vrouw zijn en het vermijden van een uithuisplaatsing na de geboorte.

Bovendien is het raadzaam om – bijvoorbeeld uit de gebruiken in Nederland -  na te gaan of deze vorm van gedwongen opname van zwangere vrouwen ook effectief doeltreffend is.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 8 juni 2021 aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.