Geef gehoor aan aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

Advies

Het is intussen een traditie. Bij elk Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bijhorende tussentijdse rapporten geeft het Kinderrechtencommissariaat advies.

Het is voor het Kinderrechtencommissariaat een uitgelezen kans om aanbevelingen te formuleren bij de implementatie van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen en dit voor alle relevante beleidsdomeinen. Het kinderrechtenverdrag spreekt niet alleen het beleidsdomein Jeugd aan maar moedigt alle relevante beleidsactoren aan werk te maken van kinderrechten.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz vroeg advies aan het Kinderrechtencommissariaat bij het ‘Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015- 2019’, op de versie van 28 april 2017. Het Kinderrechtencommissariaat ging in op de vraag en gaf op 15 juni 2017 advies aan de minister.

In dit advies vraagt het Kinderrechtencommissariaat meer gehoor te geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité.

 • Een tussentijds rapport moet meer zijn dan een stand van zaken van de uitgevoerde acties. Even essentieel zijn: budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en voorbeelden van goede praktijken.
 • Het tussentijds rapport is te statisch. Het voedt onterecht de indruk dat Vlaanderen niet anticipeert op uitdagingen waar ze vandaag voor staat: de (tijdelijke) instroom van een relatief grote groep vluchtelingen en de problematiek van radicalisering bij moslimjongeren.


Daarnaast pleit het Kinderrechtencommissariaat in dit advies voor een hogere versnelling in de strijd tegen kinderarmoede.

 • Het tussentijds rapport somt tal van acties op maar de armoedecijfers tonen nog geen vooruitgang.
 • We hopen dat Vlaanderen alsnog de kinderbijslag sterker zal inzetten als instrument tegen kinderarmoede.


Vlaanderen bleef de voorbije jaren inzetten op het welzijn van kinderen en jongeren. Ze koos de kaart van het psychisch welzijn en de bescherming van kinderen tegen geweld. Ze stemde het hulpaanbod en de hulpvraag verder op elkaar af.

 • Vanuit terugkerende klachten bij onze Klachtenlijn vragen we om blijvende inzet voor continuïteit in de hulpverlening, voldoende (crisis)hulpaanbod en vraaggerichte, participatieve hulpverlening.
 • We missen acties rond Family Justice Centres.
 • Het blijft uitkijken naar het decreet over jongeren in conflict met de wet en het decreet buitenschoolse kinderopvang.


Het Kinderrechtencommissariaat waardeert de onderwijsinspanningen van Vlaanderen. Ze wil gaan voor ‘elk’ talent. Deze missie werd de voorbije jaren te weinig ondersteund.

 • Vlaanderen moet blijven inzetten op een positief schoolklimaat.
 • Leerlingenbegeleiding vanuit onderwijs én welzijn is essentieel.
 • Inclusief onderwijs kan slagen mits voldoende ondersteuning op elk niveau.


Veel minderjarigen in Vlaanderen groeien op in een kwaliteitsvolle woning. Een niet te verwaarlozen minderheid kan daar niet op rekenen. Vlaanderen ondernam tal van acties om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken. Toch is bijsturing nodig.

 • Het kindperspectief mag meer doorwegen in het woonbeleid.
 • Er is nood aan extra sociale huurwoning en het hertekenen van huursubsidiestelsel. Het toepassen van rationele bezettingsnormen plaatst gezinnen en woonactoren voor zware dilemma’s.
 • Dak- en thuisloze kinderen hebben recht op een passende levensstandaard: verzilver het ‘globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019’ structureel én financieel.
 • De visie op een kindvriendelijke woonomgeving zit goed, nu de praktijk nog.


Vlaanderen zette in op participatie en ruimte voor jongeren om volop jong te zijn. Ze investeerde in organisaties, onderzoeken, consultatierondes en projecten.

 • Het recht op participatie is nog geen verworven recht, ook niet op lokaal beleidsniveau. Investering blijven dus hoogst nodig.
 • Het jeugdwerk moet jeugdwerk blijven. De preventieve werking via positieve identiteitsontwikkeling mag niet overhellen naar detectie en pre-pressieve benadering.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 15 juni 2017 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de Vlaamse minister van Jeugd.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.