Geef in de opvangcrisis gewicht aan kinderrechten

Knelpuntnota

Voor veel minderjarigen die in België internationale bescherming vragen, gaat de opvangcrisis van kwaad naar erger. Verschillende van hun fundamentele rechten worden niet gerespecteerd en gerealiseerd. Toch verplicht het kinderrechtenverdrag België om te zorgen voor die kinderen en jongeren. Dat verdrag is bindend voor België, geldt voor alle buitenlandse minderjarigen die hier met of zonder hun ouders aankomen, ook in tijden van crisis.

Dit is waarop we aandringen vanuit kinderrechtenperspectief:

  • Stel het belang van het kind in deze opvangcrisis centraal.
  • Laat niet alleen de Dienst Vreemdelingenzaken oordelen over mogelijke twijfel aan de minderjarigheid van een jongere. Laat daar minstens iemand van Dienst Voogdij mee over oordelen gezien de grote gevolgen momenteel, namelijk het gebrek aan opvang.
  • Laat opvang niet afhangen van leeftijdstwijfel en bied alle gezinnen en jongeren met en zonder leeftijdstwijfel noodopvang. Regel gepaste opvang voor alle minderjarigen op hun maat en volgens hun noden. Op lange termijn vragen we voldoende structurele opvangplaatsen die rekening houden met de noden van de verschillende asielzoekers om te voorkomen dat zich opnieuw opvangcrisissen voordoen.
  • Beschouw en behandel niet-begeleide minderjarigen als minderjarig zolang niet bewezen is dat ze al 18 zijn.
  • Vang eerst alle niet-begeleide minderjarigen op en ga dan pas over tot leeftijdstests.
  • Zorg tussen de verschillende fases voor begeleiding en monitoring van de jongeren met leeftijdstwijfel die geen opvang kregen.
  • Maak naast veilige en aangepaste opvang dringend werk van medische zorg en psychologische ondersteuning.
  • Zorg voor begrijpelijke en kindvriendelijke informatie. Zorg dat kinderen en jongeren hun rechten kennen.
  • Zorg voor extra voogden zodat de wachtlijsten weggewerkt kunnen worden en elke minderjarige meteen een voogd krijgt. Denk in afwachting van die extra voogden na over andere oplossingen om de dagelijkse problemen weg te werken van niet-begeleide minderjarigen zonder voogd.

Bezorgd aan

Deze knelpuntennota werd op 15 december 2022 bezorgd aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en aan de Commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken (Federaal Parlement, Kamer).

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.