Kinderen en huisvesting

Advies

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten, de minderjarigen. In de Vlaamse Wooncode belooft Vlaanderen werk te maken van 'een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid'.

Veel minderjarigen in Vlaanderen wonen met hun ouders, stiefouders, alleenstaande ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke in een woning die tegemoetkomt aan hun noden en behoeften.
Een niet te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan helaas (nog) niet rekenen op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving.

In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Samen formuleren we, met respect voor ieders positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken.

  • We benadrukken het belang van kwaliteitsvolle woningen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. We pleiten voor een ruimere detectie en snellere aanpak van slechte woonkwaliteit, en vragen om slagkrachtige herhuisvesting bij slechte woonkwaliteit.
  • We kaarten de nood aan extra sociale huurwoningen aan en suggereren een huursubsidiestelsel dat is afgestemd op de referentiebudgetten voor Vlaamse huishoudens.
  • Voor alleenstaande jongeren scharen we ons achter initiatieven die co-housing of samenhuizen uitbouwen. Jongeren die de jeugdhulp verlaten als ze meerderjarig worden, staan er nu al te vaak alleen voor.
  • We vragen een debat over het toepassen van rationele bezettingsnormen voor gezinnen. De huidige bezettingsnormen plaatsen gezinnen en woonactoren soms voor zware dilemma’s: of het gezin huisvesten in een niet-rationeel bezette woning of het gezin niet kunnen huisvesten door de normen.
  • We pleiten voor meer aandacht voor de impact van de woonomgeving op het welzijn van kinderen. Een integrale, participatieve, impliciete ‘en’ expliciete kindvriendelijke aanpak van de woonomgeving biedt de beste garantie voor een woonomgeving die kind- en mensvriendelijk is.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 13 maart 2017 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Op 20 april 2017 was er een gedachtewisseling met Bernard Hubeau, voorzitter Vlaamse Woonraad en Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, over het advies Kinderen en Huisvesting in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.