Kinderopvang als kwaliteitsvolle basisvoorziening

Advies

Eind maart 2012 keurde het Parlement het decreet goed over de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Het decreet is een eerste essentiële stap naar de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang als basisvoorziening. Het Kinderrechtencommissariaat waardeert de inspanningen van de Vlaamse overheid voor kinderopvang. Toch missen we in het decreet essentiële bouwstenen om de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang als basisvoorziening mogelijk te maken.

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de ambitie: recht op kinderopvang. Het is de eerste stap in de uitbouw van kinderopvang als basisvoorziening. Het decreet engageert zich ook sterk voor de ondersteuning van alle kwetsbare gezinnen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt de overheid om genoeg geld vrij te maken zodat het getrapte subsidiesysteem zijn sociale functie waarmaakt. Ook moet de overheid oog hebben voor de geografische spreiding van voorzieningen voor kinderopvang. Ouders en kinderen moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar, en rechtstreeks toegankelijk aanbod in de buurt.

  • Het belang van het kind primeert. Het Kinderrechtencommissariaat erkent de economische functie van kinderopvang. Toch mag de economische functie nooit de bovenhand nemen.
  • Kwaliteitsvolle kinderopvang moet kunnen rekenen op kwaliteitsvol beleid. Toch missen we boter bij de vis: Zo noemt het decreet geen arbeidsvoorwaarden. Of het duidt niet hoeveel geld de overheid ter beschikking wil stellen. We pleiten voor een prominente rol voor Zorginspectie in het kwaliteitstoezicht. We zijn voor kwaliteitstoezicht op de werkvloer dat volledig onder de bevoegdheid van de overheid valt.
  • Kwaliteitsvolle kinderopvang respecteert recht op participatie. Ook de allerkleinsten hebben recht op participatie. Het recht op participatie geeft jonge kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en uitdrukking te geven aan hun eigenheid. Dit houdt ondermeer in dat in vorming en training begeleiders, organisatoren, professionelen en andere betrokkenen leren hoe ze meer rekening kunnen houden met de mening van het jonge kind. Wil de overheid de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders respecteren, dan moet ze de participatie van de ouders en hun recht op informatie promoten en ondersteunen.

Bezorgd

Berzord aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 24 januari 2012 als Parl. St. Vl. Parl., 2011-2012, nr 1395/2
Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.