Kinderrechtenperspectief bij kinderen met variaties in seksekenmerken

Advies

De Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven in een hoorzitting over de rechten van personen met variaties in seksekenmerken. Er zijn twee voorstellen van resolutie.

In dit advies gaan we niet uitdrukkelijk in op die resoluties. Wel zoomen we in op wat vanuit kinderrechtenperspectief belangrijk en dringend is. We benadrukken het belang van een verbod op medisch niet-noodzakelijke onomkeerbare heelkundige ingrepen op jonge kinderen met variaties in seksekenmerken zonder hun geïnformeerde toestemming. We vertrekken van hun recht op bescherming van hun fysieke integriteit, het belang van het kind en hun recht op participatie.

Dit advies steunt op het kinderrechtenverdrag als referentiekader, op internationale aanbevelingen over het thema, op expertise en op signalen bij het Kinderrechtencommissariaat.

In dit advies zetten we deze aandachtspunten vanuit een kinderrechtenperspectief in de kijker:

  • Stel medisch niet-noodzakelijke ingrepen en behandelingen uit tot kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen of en hoe ze zich wel of niet laten behandelen. Verbied medisch niet-noodzakelijke ingrepen zonder geïnformeerde toestemming van het kind. Maak werk van officieel geregistreerde medische richtlijnen om bepaalde aspecten uitvoerig te belichten.
  • Bekijk voor elk kind apart wanneer het zelf in staat is om te beslissen. Hou rekening met leeftijd, maturiteit maar ook met de ingreep of de behandeling en de variatie in seksekenmerken.
  • Ga omzichtig om met medisch noodzakelijke ingrepen zonder toestemming van het kind. Geef ouders passende informatie. Neem de beslissing met een multidisciplinair team van experten. Kies voor de minst invasieve ingreep die achteraf nog de meeste kans biedt op inspraak van het kind.
  • Centraliseer de zorg. Erken van overheidswege een beperkt aantal expertisecentra met multidisciplinaire teams om kinderen en jongeren met variaties in seksekenmerken de best mogelijke medische én psychosociale zorg te bieden.
  • Zorg voor correcte beeldvorming, geef kindgerichte informatie en stimuleer contacten met lotgenoten.
  • Zet in op transparantie. Verplicht expertisecentra om variaties in seksekenmerken en de gevolgde zorgpaden te registreren.
  • Denk na over de impact van sekseregistratie op de geboorteakte. Evalueer verschillende buitenlandse initiatieven voor aangepaste sekseregistratie op de geboorteakte.
  • Maak werk van onderzoek en geef daar kinderen met variaties in seksekenmerken een stem in.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 11 juni 2020 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, de volksvertegenwoordigers van de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de bevoegde ministers. 

Op 15 juni 2020 lichten we ons advies toe in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.