Leerlingenbegeleiding: duidelijke krijtlijnen vertalen naar toegankelijke zorg

Advies

Op 25 februari 2016 besprak de Commissie Onderwijs de nota ‘Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding’. Het Kinderrechtencommissariaat juicht toe dat de Vlaamse overheid de leerlingenbegeleiding herbekijkt. We zijn heel tevreden met de contouren die de nota uittekent.

We vragen extra aandacht voor het tijdsaspect: zorg dragen voor leerlingen en voor het hele schoolteam vraagt tijd.

Voor drie van de vier begeleidingsdomeinen van leerlingenbegeleiding geven we in dit advies een aantal aandachtspunten mee op basis van de klachten en signalen die bij onze Klachtenlijn binnenkomen.

Academische leerlingenbegeleiding

 • Kan pas slagen vanuit een gedeeld engagement en een gedeelde zorg binnen de school en schooloverstijgend.
 • Herbekijk GON en ION om inclusie ten volle mogelijk te maken.
 • Garandeer onderwijscontinuïteit voor leerlingen met psychische problemen.
   

Schoolloopbaanbegeleiding

 • Vraagt zorgvuldig evalueren, informeren en communiceren met leerlingen en ouders.
 • Werk ongelijkheid weg in de schoolloopbaanbegeleiding.
 • Verzilver onderwijservaringen van ‘welzijnsjongeren’.
 • Garandeer onderwijscontinuïteit voor leerlingen met psychische problemen.
 • Zorg voor rechtszekerheid voor leerlingen met een beperking rond de studiebekrachtiging en het verkrijgen van redelijke aanpassingen.
   

Psycho-sociaal functioneren

 • Zet in op geweldvrije scholen.
 • Laat aandacht voor sancties samengaan met aandacht voor zorg.
 • Heb aandacht voor plus 18-jarigen.
   

Om de krijtlijnennota te vertalen en te concretiseren is een tijdspad voorzien. De minister wil landen in 2018.

In het tweede deel van dit advies geven we aandachtspunten mee om enkele contouren uit de nota te vertalen:

 • Duidelijk gedragen visie op zorg: in schoolreglement en als erkenningsvoorwaarde.
 • Samenwerking en communicatie: CLB’s en scholen ook buiten schooluren toegankelijk.
 • Gemeenschappelijk kader: afstemmen tussen beleidsdomeinen onderwijs en welzijn.
 • Gemeenschappelijk zorgdossier: geen open dossier.
 • Rol en positie CLB uitklaren: spanningsvelden analyseren en draaischijffunctie duidelijk uitwerken.
 • Belang van een school-based geestelijke gezondheidzorg.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 22 februari 2016 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers. 

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.