Naar verbod op opsluiting van begeleide minderjarige vreemdelingen?

Standpunt

Op 18 april 2018 werd het ‘wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en tot invoering van een verbod op opsluiting van al dan niet begeleide minderjarigen’ bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. Dat wetsvoorstel beoogt een verscher­ping van het bestaande principiële verbod op opsluiting van minderjarige vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten, met het oog op hun repatriëring. De Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Kamer nodigde de kinderrechtencommissaris uit om advies te geven over dit wetsvoorstel.

Het schrappen of herformuleren van enkele bepalingen in art. 74/9 van de Vreemdelingenwet biedt onvoldoende garantie dat de belangen van het kind voldoende gerespecteerd worden in het terugkeerbeleid.

In de artikelsgewijze analyse stellen we vast dat:

  • Er een principiële verscherping is: de woorden ‘in beginsel’ worden geschrapt. Dat maakt de tekst dwingender. Gezinnen met kinderen worden niet opgesloten. Punt.
  • Maar dat tegelijkertijd blijft opsluiting van kinderen wèl nog mogelijk. En dat voor gezinnen die zich niet houden aan de gemaakte afspraken in het kader van een eerder genomen, minder dwingende terugkeermaatregel. Zij kunnen voor een beperkte tijd geplaatst worden zelfs zonder dat de opsluiting aangepast hoeft te zijn aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen.
  • Helderheid ontbreekt: als een gezin tegengehouden wordt aan de grens gaat het dan naar een open terugkeerwoning en niet naar een gesloten gezinsunit? Waarom wordt het concept ‘open terugkeerwoning’ dan niet expliciet in art. 74/9? vermeld? Is dat alleen om niet te verhinderen dat in de toekomst nog andere alternatieven voor detentie uitgedacht en uitgeprobeerd worden?


Het Kinderrechtencommissariaat vraagt:

  • Zet meer in op alternatieven voor detentie          
    • Verbeter huidige wijze van informeren van terugkeerbegeleiding aan huis
    • Optimaliseer werking van open terugkeerwoningen
  • Voorzie extern toezicht
  • Zorg voor transport dat kinderen niet traumatiseert 


Ruimer vraagt het Kinderrechtencommissariaat al lang om de verblijfs- en terugkeerprocedures vanuit het belang van het kind te herdenken. We deden voorstellen in onze platformtekst.

 

Bezorgd

Dit advies werd op 16 oktober 2018 toegelicht in de Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Kamer. 

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.