Toestemming bij vaccinatie?

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over het verzoekschrift “over een kritische evaluatie van de toegangsmodaliteiten van vaccinatie en in het bijzonder van de toestemmingsprocedures in centra voor leerlingenbegeleiding”.

Volgens ons gaat het schrappen van de uitzonderingsclausule van meerderjarigheid in tegen een aantal fundamentele kinderrechten.
Kinderen hebben het recht om hun mening te kennen te geven en het recht dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid of procedure die hen aanbelangt.


Geven de ouders geen toestemming? Dan kan een CLB toch beslissen een leerling die in staat is tot redelijke beoordeling van zijn belangen te vaccineren. De leerling moet wel goed geïnformeerd zijn en zelf zijn schriftelijke toestemming geven. Meisjes van 12 jaar hebben vooral nood aan aangepaste en objectieve informatie om een oordeel te kunnen vellen.

Is er een conflict tussen de ouder(s) en het kind? Dan kan een multidisciplinair overleg tussen de gezondheidswerkers van het CLB die  het belang van het kind voor ogen houden een oplossing bieden.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement. De commissie besliste op 4 december 2012 om het advies van het Kinderrechtencommissariaat over te maken aan de verzoeker.

Gepubliceerd
op 01/10/2012 als Parl. St. Vl. Parl., 2012-2013, nr 1732/1

Recente adviezen

Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Standpunt
-

Vaccinatie 5-11-jarigen

Bied gerust vaccins aan voor kinderen. Maar laat ouders wel beslissen op basis van toegankelijke, heldere informatie. En sluit kinderen niet uit op basis van hun vaccinatiestatus.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.