Bannen van boeien voor kinderen

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat is verheugd over het “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van duidelijke waarborgen wat betreft het handboeien”.

Een aangepast wettelijk kader voor het handboeien van minderjarigen is op basis van tal van internationale regelgeving die België onderschreef een absolute noodzaak. Het wetsvoorstel voorziet in een principieel verbod op het boeien van minderjarigen, met 2 specifieke uitzonderingen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om het voorstel aan te passen, zodat de uitzondering op het boeien van minderjarigen rekening houdt met de specifieke regelgeving van de deelstaten. Voor Vlaanderen is dat het decreet met betrekking tot het jeugddelinquentierecht.

Het wetsvoorstel voorziet in een voorafgaande individuele risico-inschatting alvorens een minderjarige te handboeien. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een systematische controle op de invoering van de individuele risico-inschatting en de bijhorende motivering in het proces-verbaal of in het register van vrijheidsberoving.

Tot slot adviseert het Kinderrechtencommissariaat werk te maken van een algemene kindtoets in het politiewerk.

Bezorgd

Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.