Boetes bij De Lijn: terechte waarborgen voor minderjarigen

Advies

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed dat administratieve boetes bij De Lijn regelt. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al langer een aangepaste aanpak voor minderjarigen bij overtredingen in het openbaar vervoer.

We bespraken dat eerder met De Lijn in hun overleg met de kinderrechten- en jeugdsector.

Het Kinderrechtencommissariaat juicht de specifieke waarborgen voor minderjarigen in het voorontwerp toe:

  • Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen enkel een boete krijgen voor zwartrijden.
  • Voor minderjarigen gelden aangepaste, lagere boetebedragen. Differentatie naargelang de leeftijd is mogelijk. We vragen wel dat bij dezelfde overtreding een boete voor een minderjarige nooit meer dan de helft bedraagt van die voor een volwassene.
  • Procedurele waarborgen zijn decretaal vastgelegd, zoals de betrokkenheid van de ouders, de mogelijke bijstand door een advocaat en de beroepsmogelijkheid bij de jeugdrechtbank.


Naar de verdere uitvoering geven we volgende aandachtspunten mee:

  • Houd in de interne procedures van klachtenbehandeling en seponering rekening met verzachtende omstandigheden.
  • Geef bemiddeling en herstelgerichte maatregelen alle kansen.
  • Zorg voor een humaan inningsbeleid.
  • Zet in op duidelijke communicatie over de regels en de gevolgen bij overtredingen.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 25 september 2018 aan de Vlaams volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.