Interlandelijke adoptie

Advies

Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Door het nieuwe decreet rond interlandelijke adoptie verandert er wat in het adoptielandschap. Er komt een nieuw Vlaams Centrum voor Adoptie en een Steunpunt Adoptie. Kandidaat-adoptieouders kunnen voortaan pas een adoptieprocedure starten als er een redelijk perspectief is dat ze binnen een aanvaardbare wachttijd een adoptiekind toegewezen kunnen krijgen.Voor geadopteerde kinderen wordt het inzagerecht op punt gesteld.

In het advies besteden we ruim aandacht aan de versterking van het inzagerecht. Interlandelijke adoptie is een levensbepalende beslissing waar kinderen op jonge leeftijd niet zelf bij betrokken worden. Naast de formele inzageprocedure bij de adoptieambtenaar vinden we een professioneel en laagdrempelig aanspreekpunt rond inzage belangrijk. Dat staat in voor communicatie en informatie over inzage en werkt aan vraagverheldering bij concrete vragen.

Het Kinderrechtencommissariaat vindt het belangrijk om gevoelige informatie over andere personen in het adoptiedossier met respect te behandelen.
Met het oog op het recht van het kind om zijn geboorteouders te kennen, vinden we het nodig dat er bij een conflict tussen het recht op informatie van het kind en recht op privacy van andere personen een onafhankelijke belangenafweging gebeurt. Het belang van het kind moet zwaarder doorwegen omdat het kind als belanghebbende niet zelf bij de adoptiebeslissing betrokken was. Het nieuwe decreet voorziet niet in die onafhankelijke belangenafweging.

Bezorgd

Aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
via hoorzitting

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.