Naar jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor minderjarigen

Advies

Half juli 2017 gaf de Vlaamse Regering zijn eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht. Het toekomstige decreet geeft een wettelijke basis aan de Vlaamse aanpak van jeugddelinquentie voor jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn als ze een feit plegen.

In dit advies somt het Kinderrechtencommissariaat een aantal noodzakelijke bijsturingen voor het voorontwerp op. Het kinderrechtenverdrag is daarbij ons kompas met speciale aandacht voor artikel 40 dat de grote lijnen uittekent voor de aanpak van jeugddelinquentie met respect voor de rechten van minderjarigen.

Het voorontwerp komt grotendeels tegemoet aan de vraag naar een aparte aanpak van jeugddelinquentie:

 • Vlaanderen blijft grotendeels gaan voor specifieke regelgeving en een aparte aanpak van normoverschrijdend gedrag door minderjarigen.
 • De rechtszekerheid van de minderjarige wordt versterkt door een duidelijke begrenzing van opgelegde maatregelen en sancties.
 • Tijdens elke fase van de rechtspleging kan de jongere rekenen op bijstand van een advocaat.
 • De jongere krijgt kansen om het zelf weer ‘goed’ te maken. Ze kunnen participeren aan het herstel van de relationele en materiële schade.
 • Er is sprake van specifieke diensten en voorzieningen om deze jongeren te begeleiden, op te vangen en te beschermen.
 • Er is aandacht voor buitengerechtelijke en gerechtelijke reacties.


De contouren van het jeugddelinquentierecht liggen er, maar als we inzoomen op de artikelen van het voorontwerp dan is bijsturen en verder expliciteren zeker nodig. Door de vage formulering zijn sterk uiteenlopende interpretaties mogelijk en komt de rechtszekerheid op de helling.

We vragen om rekening te houden met eerdere arresten en bedenkingen bij praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag.

 • In navolging van eerdere arresten van het Grondwettelijk Hof stellen we ons vragen bij ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ en ‘het niet ontkennen van het jeugddelict’. Het zet het vermoeden van onschuld en het zwijgrecht mogelijks op de helling.
 • Het parket krijgt te ruime bevoegdheden zonder dat de schuld is bewezen. Het positief project via het parket kan voor ons enkel als het inhoudelijk overeenstemt met het ‘geschreven project’ zoals we dat nu kennen. De voorwaardelijke seponering door het parket is een brug te ver.
 • De ‘uithandengeving’ moet alsnog geschrapt worden want het sanctioneert minderjarigen als volwassenen.
 • We betreuren langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen. Twaalfjarigen twee jaar laten opgroeien in een gesloten gemeenschapsinstelling of veertienjarigen vijf jaar daar plaatsen, is te lang.


We pleiten voor meer aandacht voor de leefomgeving van de minderjarige als de jeugdrechter een maatregel of sanctie oplegt.

 • Het voorontwerp stelt dat de jeugdrechter rekening ‘kan’ houden met de leefomgeving. Voor ons ‘moet’ hij dat.
 • Bruggen naar de jeugdhulp mogen explicieter op de voorgrond treden. Er zijn meer garanties nodig dat het jeugdhulpaanbod toereikend is.
 • Waarom niet kiezen voor een derde vorderingsgrond ook uitgewerkt in het decreet jeugddelinquentierecht, in plaats van enkel in het decreet integrale jeugdhulp?
 • Achter ‘delictgericht werken met ouders en opvoedingsverantwoordelijken’ kunnen we ons enkel scharen als het synoniem staat voor ondersteuning. Het kan niet de bedoeling zijn om naast het sanctioneren van de minderjarige, ook de ouders te sanctioneren.


Het is onduidelijk wat met elektronische monitoring bedoeld wordt en onder welke omstandigheden deze ingezet wordt.

Alle (procedurele) rechtsgaranties voor de minderjarigen moeten gebundeld worden zodat minderjarigen ze begrijpen. Nu moeten ze op zoek gaan in verschillende decreten, in federale regelgeving en in wetten voor volwassenen.

Het voorontwerp maakt gesloten zorg voor minderjarigen met een geestesstoornis mogelijk. We missen regels die de rechten van deze jongeren respecteren en plannen die de uitvoering van de gesloten zorg expliciteren.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 10 november 2017 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.