Verzoekschrift Legaliteit adopties uit anonieme bevalling Frankrijk

Advies

Via een verzoekschrift vraagt iemand het Vlaams Parlement om de wettelijkheid van adopties van baby’s na een anonieme bevalling te onderzoeken. Vroeger kwamen ongewenst zwangere meisjes met medewerking van een adoptiedienst in Frankrijk terecht waar zij anoniem konden bevallen en hun kind afstaan voor adoptie. Door het blijvend leed bij geboortemoeders en adoptiekinderen vraagt de verzoekster opheldering rond wat er gebeurd is.

Het verzoekschrift laat zien hoe belangrijk het is te willen weten van wie je afstamt. Dat blijkt vaak een kernelement in het opgroeien en leven als volwassene. Bij thema’s als anoniem donorschap, discrete bevalling en draagmoederschap vraagt het Kinderrechtencommissariaat uitdrukkelijk aandacht voor het recht van het kind om zijn (geboorte)ouders te kennen. In onze advies erkennen we dat er conflicterende belangen kunnen zijn tussen de vrouw die anonimiteit wil en het kind dat later wil weten wie zijn geboorteouder is. Waar het ons om gaat is dat in dit belangenconflict een van de twee partijen geen absolute voorrang krijgt. We vragen dat een onafhankelijke instantie in een individuele situatie alle rechtmatige belangen afweegt en beslist over de vraag of de anonimiteit van geboorteouder opweegt tegen het belang van het kind om zijn ouder te kennen.

Anoniem bevallen is niet verzoenbaar met het recht van het kind om te weten van wie het afstamt. Bij een regeling rond discreet bevallen vragen we dat het kind in elk geval de mogelijkheid krijgt om via een onafhankelijke instantie de opheffing van de anonimiteit te vragen.

Bezorgd

Advies bezorgd aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 02/02/2011 als Parl.St. Vl.Parl., 2010-2011, nr.928/1

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.