Maak kinderen en jongeren zichtbaarder in woninghuurdecreet

Advies

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de woninghuurwetgeving.
Kinderen zijn een grote gebruikersgroep van het Vlaamse woonpatrimonium. Ook al zijn ze handelingsonbekwaam, ze zijn een niet te verwaarlozen groep voor het Vlaamse woonbeleid. 24%. van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen.

Op 4 juni 2018 werd het ‘ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’, het zogenaamde Vlaamse woninghuurdecreet, ingediend bij het Vlaams Parlement. Op 4 oktober 2018 zet de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen de eerder aangevatte bespreking van het ontwerp van decreet verder.

In dit advies vraagt het Kinderrechtencommissariaat om kinderen en jongeren meer zichtbaar te maken in beleid en praktijk.

JoKER

We vragen om bij het ontwerp alsnog een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) op te maken dat peilt naar de effecten van het nieuwe woninghuurdecreet op het leven van kinderen en jongeren. Vanuit het perspectief van kinderen maken we ons zorgen over een aantal bepalingen, of het gebrek eraan, in het ontwerp van decreet.

  • We betreuren dat er geen bepalingen zijn die de maatschappelijke en sociale potentie van de private huurmarkt of de discriminatie op de private huurmarkt concreet regelen. Nochtans is het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt een van de hoofddoelstellingen van het ontwerp van decreet.
  • We vrezen dat het ontwerp van decreet belangrijke kansen laat liggen voor jongeren in of nét uit de jeugdhulp. We vragen om uitzonderingen voor deze jongeren. Zeker bij de bepalingen die over kotverhuur gaan.
     

Drie amendementsvoorstellen bij artikelen over uithuiszetting

We stellen dat het belang van het kind meer moet doorwegen bij uithuiszettingen. We formuleren samen met het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) drie amendementsvoorstellen.

  • Artikel 46 moet vervolledigd worden met een attest van de gezinssamenstelling. Dit moet garanderen dat de vrederechter weet dat er kinderen zijn.
  • Artikel 47 moet aangevuld worden met een specifieke procedure voor gezinnen met kinderen.
  • En artikel 49, 3° moet expliciet verwijzen naar de ‘winterperiode’ en ‘het belang van het kind’.
     

Kies resoluter voor garantie op woningkwaliteit

Tenslotte betreuren we dat het ontwerp van decreet het conformiteitsattest niet doortrekt tot een verhuurvergunningsattest. Onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van een woning een duidelijk verschil maakt voor het welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 3 oktober aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.