Beleidsplan

In het beleidsplan 2020-2025 tekent het Kinderrechtencommissariaat de grote lijnen uit voor de volgende jaren. We hebben een aantal kernopdrachten, maar daarnaast kiest de kinderrechtencommissaris ervoor om extra oog te hebben voor bepaalde thema’s die kinderen en jongeren rechtstreeks raken en een grote impact hebben op hun leven. 

Strategische doelstellingen 2020-2025

Basisopdrachten van het Kinderrechtencommissariaat:

 • Klachten over kinderrechtenschendingen behandelen vanuit een onafhankelijke positie
  We staan in voor een onafhankelijke en kwaliteitsvolle behandeling van klachten van kinderen en jongeren. We bemiddelen ook en geven helder advies om de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.
   
 • Structurele knelpunten over schendingen van kinderrechten detecteren en signaleren en de overheid adviseren
  We signaleren knelpunten en adviseren het Vlaams Parlement en beleidsverantwoordelijken over de toepassing van kinderrechten in Vlaanderen, vanuit het perspectief en de ervaringen van kinderen en jongeren en vanuit hun rechten.
   
 • Toezien op de behandeling van kinderen en jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen
  Via de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen ziet het Kinderrechtencommissariaat toe op de behandeling van kinderen en jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen en op het respect voor hun rechten.

Strategische doelstellingen

 • SD 1: Klachtenlijn
  We werken aan een nog betere positionering en bekendmaking van onze klachtenlijn om kinderrechtenschendingen maximaal te capteren in de verschillende beleidsdomeinen in Vlaanderen.
   
 • SD 2: Advies met impact
  We zetten in op efficiënt en effectief advies aan de overheid om een duidelijke impact te realiseren in het belang van kinderen en jongeren in Vlaanderen in de domeinen die kinderen rechtstreeks raken.
   
 • SD 3: Participatie
  We versterken de stem van kinderen en jongeren in de verschillende beleidsdomeinen in Vlaanderen die kinderen rechtstreeks raken, met het oog op hun volle participatie aan de samenleving.
   
 • SD 4: Kinderen die in hun vrijheden beperkt worden
  We zien toe op de behandeling en het respect voor de rechten van kinderen en jongeren die van hun vrijheid beroofd of in hun vrijheden beperkt zijn.
   
 • SD 5: Kinderarmoede
  We adviseren beleidsmakers over de bestrijding van kinderarmoede in Vlaanderen vanuit de principes van het kinderrechtenverdrag en vanuit de ervaringen en de beleving van kinderen en jongeren.
   
 • SD 6: Gelijke onderwijskansen
  We vragen blijvend aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen, vanuit hun recht op onderwijs.
   
 • SD 7: Psychische en fysieke integriteit
  We zetten in op de bescherming van het recht op fysieke en psychische integriteit van kinderen en jongeren in Vlaanderen.
   
 • SD 8: Kinderrechten in de zorg
  We zetten in op de bescherming van de kinderrechten in de zorg. 

De onderliggende operationele doelstellingen vind je in het beleidsplan.