Wat doen we

Het Kinderrechtencommissariaat geeft kinderen en jongeren een stem. We detecteren signalen van kinderen, jongeren, ouders, professionals en andere mensen uit de omgeving van het kind. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren beleidsmakers. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Klachten behandelen

Jonger dan 18

We zijn er voor jongeren onder de 18 jaar en hun belangenbehartigers. Als volwassene kan je een klacht indienen zolang het gaat over de rechten van een minderjarige.

Schending van kinderrechten

Zijn de rechten van een minderjarige geschonden door een dienst of overheid? Lopen jongeren vast in regelgeving en procedures? Of in hun relatie met een organisatie of instantie? Dan kunnen ze de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat contacteren.
Daar kunnen ze een klacht indienen over schendingen van rechten van kinderen en jongeren op verschillende terreinen: gezondheidszorg, milieu, onderwijs, hulpverlening, justitie, mobiliteit, gezin, asiel en migratie,  wonen, voorzieningen

Onderzoeken en bemiddelen 

We onderzoeken elke klacht onafhankelijk en grondig. We bemiddelen ook en geven helder advies om de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.

Onderzoek start pas als andere middelen uitgeput zijn of geen oplossing brachten. We toetsen in de eerste plaats aan het kinderrechtenverdrag en het wettelijk kader. Daarnaast zijn de algemeen aanvaarde ombudsnormen een belangrijk referentiekader. Die normen hebben vooral te maken met de behoorlijkheid en zorgvuldigheid van de dienstverlening van overheden, diensten en voorzieningen. 
Meer informatie vind je hier.
 

Beleidsmakers adviseren

Signaleren aan beleidsmakers

Sommige meldingen of klachten signaleren dat er meer aan de hand is. Dat ook het beleid in actie moet schieten. Wijst een individuele klacht op onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Of op regels of praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag? Dan kunnen we dat signaleren aan de bevoegde overheid. Dat lost het probleem van de minderjarige niet meteen op. Maar het kan wel voorkomen dat de problemen zich blijven voordoen.

Adviseren aan beleidsmakers

Het Kinderrechtencommissariaat vertaalt de structurele problemen in dossiers, adviezen, standpunten en knelpuntennota’s voor het Vlaams Parlement en andere beleidsmakers. Sommige kinderrechtenthema’s en onderliggende problemen onderzoeken we diepgaand, om beleidsmakers te informeren en te adviseren. We wijzen ook op de mogelijke vertaling ervan in regelgeving. Daarnaast toetsen we beleidsinitiatieven, zoals ontwerpen van en voorstellen voor een decreet, aan het kinderrechtenverdrag. We formuleren adviezen op eigen initiatief of op vraag van het Vlaams Parlement.

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.

Toezicht in gesloten en besloten instellingen organiseren

In 2017 gaf het Vlaams Parlement zijn goedkeuring voor de oprichting van een Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen bij het Kinderrechtencommissariaat. Deze Commissie is een toezichtsorgaan voor alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven van wie tijdelijk de vrijheid ontnomen is. De Commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand een gesloten of besloten instelling bezoeken. Ze praten er met jongeren, opvoeders en de directie. De maandcommissarissen zien erop toe dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden. Tegelijk kunnen ze verbindingspersonen zijn bij conflicten. Als voorzitter van de Commissie stuurt de kinderrechtencommissaris ook het secretariaat hiervan aan. Zo kan de Commissie haar opdrachten in volle onafhankelijkheid uitvoeren.

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen ook bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een beveiligend verblijf bieden aan minderjarigen.