Oprichtingsdecreet

Met het decreet van 15 juli 1997 richtte het Vlaams Parlement het Kinderrechtencommissariaat op. Het internationaal kinderrechtenverdrag onderstreept het belang van onafhankelijke instanties voor kinderrechten. Het Kinderrechtencommissariaat is de officieel erkende vertolker van de rechten, noden en belangen van minderjarigen bij het Vlaams Parlement.

Het decreet van 3 februari 2017 gaf het Kinderrechtencommissariaat de extra opdracht om een Commissie van Toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren op te richten. Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een beveiligend verblijf bieden aan minderjarigen.